KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

  • Wyrok NSA z 29 listopada 2018 r. Sygnatura Akt. II FSK 799/18, w którym NSA mimo utrwalonej już linii orzeczniczej uznał, że zakwaterowanie delegowanych pracowników za granicą nie leży jedynie w interesie pracodawcy ale i w interesie pracowników. W orzeczeniu przypomniano też orzeczenie SN, który stwierdził, że zakwaterowanie pracownika w miejscu wykonywania pracy, poza miejscem stałego pobytu, nie jest związane z samym procesem pracy, lecz służy też realizacji poza pracowniczych potrzeb życiowych i socjalnych. Stwierdzono również, że zakwaterowanie w tym przypadku to klasyczny przykład nieodpłatnego świadczenia.

Reasumując -  pracownicy delegowani muszą płacić PIT od zakwaterowania „fundowanego” im przez pracodawcę. Zwolnione z podatku są tylko koszty noclegu do 500 zł/ m-ąc a pozostała różnica jest przychodem pracownika.

 

  • Europejski Urząd ds. Pracy /ELA/ - stan aktualny, kalendarz
    Nawiązując do prezentacji Pani Europosłanki Danuty Jazłowieckiej na naszym listopadowym seminarium w Warszawie informujemy, że niestety na razie prace nad tym projektem zmierzają w złym kierunku. Do projektu dającego nowej organizacji ELA bardzo szerokie kompetencje uwagi zgłaszali: Polska, Rumunia i Węgry oraz część delegacji niemieckiej i austriackiej. Uważali oni – podobnie jak my w czasie dyskusji na seminarium – że nowy urząd /ELA/ powinien pełnić przede wszystkim funkcję informacyjną i doradczą a nie kontrolną o bardzo rozbudowanych kompetencjach w tym zakresie.
    Więcej informacji znajdziecie w Artykule „Tajemnicza ELA niepokoi przedsiębiorców": z dzisiejszej Gazety Prawnej: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1386850,uprawnienia-europejskiego-urzedu-pracy.html
    Przed nami są jeszcze negocjacje Europarlamentu z Radą, czyli Przedstawicielami Rządów a ostateczne przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę UE ma nastąpić w kwietniu 2019 r.

Sprawy organizacyjne – Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD Warszawa, 17 listopada 2018 r.

Zgodnie ze Statutem KPB UNI-BUD – Art. 13 punkt 2 – 17 listopada 2018 r. odbyło się w Warszawie doroczne, zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, protokółem z kontroli Komisji Rewizyjnej oraz opinią Rady Nadzorczej:
- przyjęło i zatwierdziło wyniki finansowe stowarzyszenia za 2017 r.
- przyjęło Uchwałę Zarządu o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2017 r. na działalność statutową stowarzyszenia
- udzieliło Zarządowi pokwitowania za działalność prowadzoną w 2017 r.

W drugiej części obrad – Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego dyskutowali o aktualnej sytuacji w gospodarce, w tym w budownictwie oraz o priorytetach i uwarunkowaniach działalności stowarzyszenia w latach 2019 – 2020, w tym m.in. o programie szkoleniowym na 2019 rok.

PYTANIA DO PE od Pani Poseł Danuty Jezłowieckiej Europarlament:

 Przedmiot: Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 96/71/WE - zastosowanie do kontraktów w realizacji

W dniu 29 maja br. Parlament Europejski przyjął w głosowaniu plenarnym tekst zmieniający dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Tekst ten został także formalnie przyjęty przez Radę EPSCO w dniu 21 czerwca br. Oznacza to, iż zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać w połowie 2020 roku. Niestety w dyrektywie brak jest przepisu mówiącego o tym, jak jej wejście w życie wpłynie na kontrakty będące w realizacji. W związku z powyższym i w związku z licznymi zapytaniami ze strony pracodawców zwracam się do Komisji Europejskiej o odpowiedź na pytanie:

1) Czy zrewidowana dyrektywa będzie miała zastosowanie do kontraktów w realizacji czy tylko do nowych kontraktów zawartych po dacie, od jakiej zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać?

2) Czy w odniesieniu do kontraktów w realizacji przedsiębiorca będzie zobowiązany od dnia stosowania dyrektywy wypłacić wynagrodzenie w zamian za minimalne stawki płacy czy będzie mógł dokończyć realizację kontraktu na obecnych zasadach wynikających z art. 3 dyrektywy 96/71/WE?

3) Czy w odniesieniu do kontraktów w realizacji pracodawca będzie zobowiązany zacząć naliczać okres delegowania według zasad dotyczących długoterminowego delegowania? Jeśli tak, od jakiego okresu: od momentu egzekwowania dyrektywy czy od momentu rozpoczęcia kontraktu (czyli wstecz)?

 

ODPOWIEDŹ KE udzielona przez Komisarz Marianne Thysen:

  Dyrektywa (UE) 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług1 została przyjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. Data wejścia w życie dyrektywy to 30 lipca 2018 r.; termin transpozycji przez państwa członkowskie to 30 lipca 2020 r.; państwa członkowskie muszą stosować akty transpozycji od dnia 30 lipca 2020 r.

W związku z tym krajowe przepisy transponujące dyrektywę będą miały zastosowanie od dnia 30 lipca 2020 r. – zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji. Podobnie obowiązek wypłacania wynagrodzenia zamiast minimalnych stawek płacy będzie mieć zastosowanie od tego dnia zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji.

Zasady naliczania okresu delegowania długoterminowego (12 miesięcy) będą również odnosić się do umów będących już w realizacji, a okres ten będzie naliczany od momentu rozpoczęcia oddelegowania, tj. z mocą wsteczną.

1 Dz.U. L 173 z 9.7.2018, s. 16.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl