KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Listopadowe seminarium szkoleniowe w Wraszawie było ostatnim z cyklu 6-ciu szkoleń organizowanych przez KPB UNI-BUD w latach 2017-2018 pod hasłem: " Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług  - zmiany prawa, zagrożenia i perspektywy dla polskich firm".

Tym razem - uwzględniając propozycje zgłaszane przez Członków i Partnerów UNI-BUD-u ale też przez innych przedsiębiorców uczestniczących od lat w naszych szkoleniach - przedstawiliśmy Uczestnikom nie tylko aktualny stan prawny regulujący transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników do krajów UE i EOG ale również planowane zmiany prawa w Polsce i UE oraz alternatywne modele działalności na rynku niemieckim.

Ta ostatania część stanowiła wprowadzenie do tematyki szkoleń na 2019 rok, w czasie których zamierzamy przedstawić eksporterom usług i przedyskutować z nimi nowe modele biznesowe działalności w wybranych krajach UE i EOG - ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego.

Nasi Prelegenci - Znakomici Eksperci z Parlamentu Europejskiego oraz polskich i niemieckich renomowanych Kancelarii prawnych i biur doradztwa podatkowego - omówili m.in. następujące tematy:

 • Transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników - aktualny stan prawny:

           - nowelizacja dyrektywy 96/71/WE - dyrektywa 2018/957/UE - najważniejsze zmiany;

           - praktyczne aspekty dot. implementacji dyrektyw 96/71/WE i 2014/67/UE.

 •  Planowane zmiany prawa unijnego mające istotny wpływ na transgraniczne świadczenie usług i delegowanie:

          - rewizja rozporządzeń dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

          - utworzenia Europejskiego Urzędu d/s Pracy - zakres zadań i kompetencji;

          - dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w UE.

 •  Wybrane aspekty prawne działalności polskich przedsiębiorstw w Niemczech:

          - nowe modele prowadzenia działalności przez założenie nowej spółki zamiast klasycznych reprezentacji i oddziałów z delegowaniem pracowników - zalety i wady poszczególnych form działalności;

          - wybór optymalnej formy zatrudniania pracowników - warunki pracy, prawo obowiazujące, ubezpieczenia społeczne itd.

 •  Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych / PIT - stan aktualny i trendy na 2019 r:

          - wpływ Konwencji MLI na sytuację osób fizycznych;

          - pracownicze programy kapitałowe;

          - opodatkowanie pozapłacowych składników wynagrodzenia - aktualna linia orzecznictwa;

          - danina solidarnościowa;

          - inne zmiany / E-PIT, wspólne rozliczenia itd.

 •  Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych i świadczących pracę w dwóch lub więcej krajach członkowskich UE - stan aktualny i planowane zmiany:

         - ustalenie właściwego ustawodawstwa - zaświadczenia PD A1;

         - ważne orzecznictwo i opinie z 2019 roku;

         - projektowane zmiany w zakresie ustawodawstwa właściwego / rozporządzenia: 883/2014 i 987/2009 oraz decyzje Komisji Administracyjnej A1 i A2.

 •  Obywatele państw "trzecich" - wydawanie zaświadczenia A1 (przepisy, kryteria, dokumenty).

 

Zaproponowana tematyka szkolenia wywołała duże zainteresowanie Uczestników oraz wiele pytań i ożywioną dyskusję w trakcie poszczególnych prezentacji. Wszyscy Uczestnicy seminarium otrzymali w wersji drukowanej (po polsku) wyczerpujące materiały szkoleniowe  - wszystkie prezentacje Prelegentów a w drugim dniu szkolenia uczestniczyli w konsultacjach indywidualnych z Prelegentami. Taki układ szkolenia, praktykowany przez nas od lat  - umożliwia Uczestnikom omówienie w trybie poufnym problemów występujących w ich firmach w zakresie transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Seminarium czerwcowe stanowiło kontynuację tegorocznego cyklu szkoleń dla eksporterów uług. W programie uwzględniono większość aktualnych tematów zgłaszanych przez przedsiębiorców delegujących pracowników do krajów UE i EOG oraz świadczących usługi w dwóch lub więcej krajach członkowskich Unii Europejskiej.

        Znakomici Prelegenci: Pani Margareta Przybyła - doradczyni europosłanki Danuty Jazłowieckiej, Panowie mecenasi i doradcy podatkowi z Niemiec: Bernhard Westermann, Uwe Komm, Witold Ulatowski oraz eksperci z Polski: Joanna Torbé i Bogdan Basarab zaprezentowali Uczestnikom seminarium szczegółowe informacje nt.:

 • Aktualnego stanu prac nad projektami rozporządzeń PE i Rady 883/2004 i 987/2009 oraz dyrektywą 96/71/WE.
 • Nowych uwarunkowań prawnych dotyczących delegowania pracowników i transgranicznego świadczenia usług w Niemczech.
 • Zmian podatkowych w Niemczech.
 • Zmian prawa w Polsce w tym m.in. RODO w delegowaniu i pracy tymczasowej.

        Szczegóły programu seminarium prezentujemy poniżej.

PROGRAM SEMINARIUM 8 – 9 czerwca 2018 r., Gdańsksem1

sem2

        

         Wszyscy Uczestnicy seminarium otrzymali wyczerpujące materiały szkoleniowe - prezentacje Prelegentów i materiały dodatkowe przygotowane przez UNI-BUD.

         Po interesującym szkoleniu i dyskusji Uczestników z Prelegentami pierwszy dzień szkolenia zakończył się biesiadą kaszubską zorganizowaną przez UNI-BUD wspólnie z Członkami naszej organizacji z Gdańska (firmy MARWOJ i WROSYSTEM).

         W drugim dniu seminarium odbyły się konsultacje indywidualne z Prelegentami, w czasie których Uczestnicy mogli omówić z poszczególnymi Ekspetami problemy swoich firm.

 

 

Seminarium szkoleniowe, które odbyło się w dniach 16 – 17 marca w Warszawie to pierwsze z tegorocznego cyklu szkoleń organizowanych pod hasłem „Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług – aktualny stan prawny regulujący transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników do UE i EOG”

Nasi Prelegenci w swoich prezentacjach 16 marca b.r. omówili m.in. następujące tematy:

 • Aktualny stan prac nad projektami rozporządzeń PE i Rady 883/2004 i 987/2009 oraz dyrektywą 96/71/WE

 • Nowe uwarunkowania prawne dotyczące delegowania i transgranicznego świadczenia usług w Niemczech

 • Leasing personalny i konsekwencje wynikające ze zmiany przepisów

 • Aktualności w zakresie podatków w Niemczech


Spotkanie 16 marca b.r. zakończyło się dyskusją Prelegentów, Ekspertów i Praktyków o planowanych zmianach prawa w zakresie delegowania do krajów EU i EOG a swobodą świadczenia usług oraz szansach i perspektywach dla polskich firm.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali prezentacje poszczególnych Prelegentów.
Zgodnie z przyjętą praktyką – w drugim dniu zajęć odbyły się konsultacje indywidualne z Prelegentami i Ekspertami, co umożliwiło uczestnikom omówienie w trybie poufnym problemów występujących w ich firmach w zakresie transgranicznego świadczenia usług.

Pierwsze tegoroczne seminarium szkoleniowe UNI-BUD-u – organizowane w ramach cyklu

„Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług – aktualny stan prawny regulujący transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników do UE i EOG”

odbędzie się w Warszawie, 16 – 17 marca 2018 r.


Warszawa 24 – 25 listopad 2017 r.

Seminarium szkoleniowe, które odbyło się w dniach 24 – 25 listopada w Warszawie to ostatnie z tegorocznego cyklu szkoleń organizowanych pod hasłem "Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia, perspektywy dla eksporterów usług”.

Warszawa, Sangate Hotel Airport, 24 - 25 listopada 2017 r.


Szczecin 26 – 27 maja 2017 r.


Seminarium szkoleniowe w Szczecinie to drugie z tegorocznego cyklu szkoleń organizowanych pod hasłem "Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia i perspektywy dla polskich firm na 2017 rok i lata dalsze".

PROGRAM SEMINARIUM KPB UNI-BUD
26-27 maja 2017 r., Szczecin


26 maja 2017 r. (piątek)

10.30 – 11.30 – rejestracja Uczestników, kawa powitalna

11.30 – 12.00 – Wprowadzenie – Barbara Reduch-Widelska, Prezes Zarządu KPB UNI-BUD, Warszawa

PROGRAM
seminarium KPB UNI-BUD, 10 – 11 marca 2017 r.,
hotel Novotel Centrum Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98


10 marca 2017 r. (piątek)

10.00 – 14.00 – KONSULTACJE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZUS W GABINECIE NA I PIĘTRZE

10.30 – 11.30 – rejestracja Uczestników, kawa powitalna

11.30 – 13.30

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE UNIJNYM I POLSKIM DETERMINUJĄCE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W KRAJACH UE

16 września 2016 r., Zakopane


16 września 2016 r. w Zakopanem odbyło się spotkanie jubileuszowe naszego stowarzyszenia.

Wśród znakomitych Gości znaleźli się m.in. Założyciele i Wieloletni Członkowie KPB UNI-BUD , byli Ministrowie Budownictwa: Jerzy Bajszczak i Andrzej Bratkowski, Przewodniczący ZZ Budowlani – Pan Zbigniew Janowski, Przedstawiciele liczących się organizacji branżowych: Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Stefan Czarniecki, Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług oraz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PrzedsiębiorcyPL– Pan Robert Składowski oraz wielu równie znakomitych Gości. Wśród Uczestników spotkania nie zabrakło również współpracujących z nami od lat wspaniałych Prelegentów oraz Przedstawicieli firm uczestniczących nieprzerwanie od lat w naszych szkoleniach.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl